CLP-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1272/2008 kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), hyväksyttiin EU:ssa joulukuussa 2008. CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 31.12.2008. Asetusta on muutettu komission asetuksilla (EY) N:o 790/2009 (1. tekninen mukautus), (EU) N:o 286/2011 (2. tekninen mukautus), (EU) N:o 618/2012 (3. tekninen mukautus), (EU) N:o 487/2013 (4. tekninen mukautus), (EU) N:o 944/2013 (5. tekninen mukautus), (EU) N:o 605/2014 (6. tekninen mukautus), (EU) N:o 1297/2014 ja (EU) 2015/1221 (7. tekninen mukautus). Ensimmäiseen tekniseen mukautukseen on annettu oikaisuasetus (EU) N:o 758/2013 liittyen liitteen VI virhellisiin tietoihin. CLP-asetuksen nojalla Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista on säädetty  komission asetuksessa (EU) N:o 440/2010 (ns. maksuasetus) 

Ajantasainen CLP-asetus

CLP-asetuksesta on julkaistu ajantasainen eli ns. konsolidoitu versio, joka sisältää tähänastiset muutokset lukuunottamatta 7. teknisen mukautuksen muutoksia, joita sovelletaan 1.1.2017 alkaen. 

Seuraavassa taulukossa on suorat linkit konsolidoidun CLP-asetuksen osastojen ja liitteiden teksteihin. Oikean sarakkeen asiaankuuluviin kohtiin on lisätty linkit 7. tekniseen mukautukseen.

OSASTO I YLEISET SEIKAT
OSASTO II VAARALUOKITUS
Luku 1 Tietojen tunnistaminen ja tutkiminen
Luku 2 Vaaroja koskevien tietojen arviointi ja luokituksesta päättäminen
OSASTO III VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT
Luku 1 Varoitusetiketin sisältö
Luku 2 Varoitusetikettien käyttö
OSASTO IV PAKKAUKSET
OSASTO V AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO
Luku 1 Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen
Luku 2 Luokitusten ja merkintöjen luettelo
OSASTO VI TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA
OSASTO VII YHTEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
LIITE I

VAARALLISTEN AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUSTA JA MERKINTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

LIITE II TIETTYJEN AINEIDEN JA SEOSTEN MERKINTÖJÄ JA PAKKAAMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT
LIITE III

VAARALAUSEKELUETTELO, VAARALLISUUTTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT JA LISÄMERKINNÄT

LIITE IV TURVALAUSEKELUETTELO
LIITE V VAROITUSMERKIT
LIITE VI

YHTEISÖN VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELOT
7. tekninen mukautus (sov. 1.1.2017)

Taulukko 3.1

Vaarallisten aineiden luokitus ja merkintä CLP-asetuksen mukaisesti
7. tekninen mukautus (sov. 1.1.2017)

Taulukko 3.2 Vaarallisten aineiden luokitus ja merkintä väistyvän sääntelyn mukaisesti
7. tekninen mukautus (sov. 1.1.2017)
LIITE VII DIREKTIIVIN 67/548/ETY MUKAISEN LUOKITUKSEN JA TÄMÄN ASETUKSEN LUOKITUKSEN VÄLINEN MUUNNOSTAULUKKO