Terveydelle aiheutuvat vaarat

Kaikki väistyvän EU-järjestelmän (ainedirektiivi 67/548/ETY, seosdirektiivi 1999/45/EY) vaaraominaisuudet on katettu CLP-asetuksessa, mutta sieltä löytyy myös uusia vaaraluokkia ja kategorioita. CLP-asetuksesta löytyy 10 eri vaaraluokkaa terveysvaaroille ja nämä luokat jakautuvat eri kategorioihin. Aineiden luokituksessa terveysvaaran perusteella muutokset kohdistuvat pääsääntöisesti peruskriteerien yksityiskohtiin, mutta seosten luokituksessa on enemmän muutoksia. Joka tapauksessa kemikaaleille määräytyy uudet varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja turvalausekkeet (P-lausekkeet). CLP-asetuksen liitteestä 1, osasta 3 löytyy kriteerit, miten kemikaalit luokitellaan terveysvaaran perusteella. Liitteestä löytyy myös taulukoita ja laskentakaavoja, joita voidaan hyödyntää luokituksen tekemisessä. 

Terveysvaaraluokat:

1. Välitön myrkyllisyys (suun ja ihon kautta, hengitysteitse)
2. Ihosyövyttävyys / Ihoärsytys
3. Vakava silmävaurio / Silmä-ärsytys
4. Herkistävyys (hengitystiet, iho)
5. Sukusolujen perimävauriot
6. Syöpävaarallisuus
7. Vaarallisuus lisääntymiselle
8.+9. Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): kerta- ja toistuva altistuminen
10. Aspiraatiovaara

Päivitetty 26.5.2017