Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT): kerta- ja toistuva altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys (Specific Target Organ Toxicity, STOT) määritellään erityiseksi, kohde-elimessä ilmeneväksi myrkkyvaikutukseksi, joka johtuu kerta-altistumisesta tai toistuvasta altistumisesta kemikaalille. Siihen sisältyvät kaikki merkittävät terveyteen kohdistuvat toimintoja heikentävät vaikutukset, palautuvat tai palautumattomat, välittömät ja/tai viiveellä ilmenevät, joita ei erikseen käsitellä muissa vaaraluokissa. Nämä ovat muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet kudoksen/elimen toimintaan tai morfologiaan tai ovat aiheuttaneet eliössä vakavia biokemiallisia tai hematologisia muutoksia ja joilla on merkitystä ihmisen terveydelle. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä merkittävät muutokset jossakin yksittäisessä elimessä tai biologisessa järjestelmässä että yleiset, vähemmän vakavat muutokset useissa elimissä.

Elinkohtainen myrkyllisyys (Specific Target Organ Toxicity - Single/repeated exposure) on CLP-asetuksessa kahtena omana vaaraluokkanaan uusi. Kriteereiltään se vastaa melkein väistyvää järjestelmää (ainedirektiivi 67/548/ETY), mutta ihmisnäyttö on etusijalla kemikaalin sijoittamisessa kategorioihin. Elinkohtainen myrkyllisyys jaetaan kerta-altistumiseen (entiset R39/X/Y/Z, R68/X/Y/Z), joka sisältää myös hengitysteiden ärsytyksen sekä narkoottiset vaikutukset (entiset R37, R67) ja toistuvaan altistumiseen (entiset R48/X/Y/Z). Merkinnät eroavat huomattavasti väistyvästä lainsäädännöstä. Elinkohtaisen myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategorioihin 1 tai 2, mutta kerta-altistumisessa myös kategoriaan 3, kun kyseessä on hengitysteiden ärsytys tai narkoottiset vaikutukset.

Kerta-altistuminen
mukaan lukien hengitysteiden ärsytys tai narkoottiset vaikutukset

Väistyvä
aine-
direktiivi

T+ / T

Xn

Xi /
ei varoitusmerkkiä

”Erittäin vakavien pysyvien
 vaurioiden vaara”
R39

”Pysyvien vaurioiden vaara”
R68

”Ärsyttää hengityselimiä”
R37

”Höyryt voivat aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta”
R67

Vaikutus

merkittäviä myrkkyvaikutuksia tai oletetaan aiheuttavan merkittäviä myrkkyvaikutuksia
ihmisille

eläinkokeista saadun näytön perusteella voi olla vahingollista ihmiselle 

ohimenevät elinkohtaiset vaikutukset
CLP

”Vahingoittaa elimiä”


H370

Kategoria 1

”Saattaa vahingoittaa elimiä”

H371

Kategoria 2

”Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä”
H335

”Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta”
H336

Kategoria 3


Vaara

Varoitus

Varoitus

 

Toistuva altistuminen

Väistyvä
aine-
direktiivi

T

Xn

”Pitkäaikainen altistus voi
aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle”
R48

” Pitkäaikainen altistus voi
aiheuttaavakavaa haittaa terveydelle”
R48

Vaikutus

merkittäviä myrkkyvaikutuksia tai oletetaan aiheuttavan merkittäviä myrkkyvaikutuksia ihmisille

eläinkokeista saadun näytön perusteella voi olla vahingollista ihmiselle 

CLP

”Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa
 tai toistuvassa altistumisessa”
H372
Kategoria 1

”Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa”
H373

Kategoria 2


Vaara

Varoitus
Päivitetty 12.1.2015