Aineiden luokitus

Vesiympäristövaaran perusteella aineet luokitellaan yhteen välittömän vaarallisuuden kategoriaan ja kolmeen kroonisen vaarallisuuden kategoriaan. Jos käytettävissä olevat kriteerit eivät mahdollista kriteerien mukaista luokitusta, mutta silti on syytä huoleen, voidaan lisäksi käyttää ns. turvaverkkoluokitusta neljäntenä kroonisena kategoriana.

Välittömän ja kroonisen luokituksen kategorioita käytetään toisistaan riippumatta. Välittömästi vaaralliseen kategoriaan 1 luokitellaan ainoastaan välitöntä myrkyllisyyttä vesieliöille koskevien tietojen perusteella (EC50 tai LC50). Kroonisen vaarallisuuden kategorioihin 1-3 luokitellaan ensisijaisesti kroonisen vesieliömyrkyllisyyden (NOEC, EC10) perusteella aineen hajoaminen huomioiden. Jos asianmukaisia tietoja kroonisesta myrkyllisyydestä ei ole saatavilla, niin krooninen luokitus tehdään välittömän vesieliömyrkyllisyyden sekä aineen hajoavuuden ja bioakkumulaation perusteella.

Vaarakategorian määrittelyssä käytetään tavallisesti alinta myrkyllisyyspitoisuutta. Joissakin tilanteissa on kuitenkin aiheellista käyttää todistusnäyttöön perustuvaa lähestymistapaa.

Aineiden luokituskriteerit

Vesieliömyrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys vesieliöille määritetään tavallisesti käyttämällä seuraavia testituloksia: kalat, 96 h LC50; äyriäiset (Crustacea), 48 h EC50; levät ja/tai muut vesikasvit, 72 h tai 96 h ErC50. Nämä lajit edustavat useita ravintoketjun tasoja ja eliösystematiikan osia ja niitä käytetään sijaislajeina muiden vesieliöiden sijasta. Muistakin lajeista saadut tiedot on otettava huomioon, jos testimenetelmä on sopiva.

Pitkäaikaisen myrkyllisyyden määrittämisessä käytetään kroonisten testien tuloksia edellä mainituilla testiorganismeilla saatuja NOEC- tai EC10-arvoja.

M-kerroin tulee määrittää aineille, jotka on luokiteltu kategoriaan välitön 1 tai kategoriaan krooninen 1. Sitä käytetään luokiteltaessa seosta yhteenlaskumenetelmällä.

Kertyvyys

Orgaanisten aineiden taipumusta biokertyvyyteen eli bioakkumulaatioon voidaan arvioida oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen avulla, joka ilmaistaan yleensä log Kow -arvona. Aineella on taipumus biokertyvyyteen, jos log Kow ≥ 4. Kokeellisesti määritetty biokertyvyystekijä (BCF) kalalle  mittaa ominaisuutta paremmin, joten sitä on käytettävä jos se on saatavilla. Aine on mahdollisesti biokertyvää, jos kalan BCF ≥ 500.

Hajoavuus

Aineiden katsotaan olevan ympäristössä nopeasti hajoavia, jos ne täyttävät seuraavat kriteerit:

(a) Jos helppoa biologista hajoavuutta mittaavassa 28 vuorokauden testissä (ready test) saavutetaan vähintään seuraavat hajoamisen tasot
- liuenneen orgaanisen hiilen määrään perustuvat testit: 70 %
- hapen kulutukseen tai hiilidioksidin tuotantoon perustuvat testit: 60 % teoreettisesta enimmäisarvosta.

Nämä biologisen hajoamisen tasot on saavutettava 10 vuorokauden kuluessa hajoamisen alkamisesta, joksi katsotaan ajankohta, jona 10 % aineesta on hajonnut (10 päivän ikkuna); tai mikäli aine on määritetty UVCB-aineeksi tai monimutkaiseksi useista aineosista koostuvaksi aineeksi (multi-constituent substance), jossa on rakenteellisesti samanlaisia aineosia. Siinä tapauksessa, ja jos on olemassa riittävät perustelut, 10 päivän ehdosta voidaan luopua ja soveltaa hajoamiseen 28 päivän määräaikaa; tai

(b) jos ainoastaan BOD- tai COD-tiedot ovat saatavissa, silloin kun BOD5/COD ≥ 0,5; tai

(c) jos käytettävissä on muuta vakuuttavaa tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, että aine voi hajota (bioottisesti ja/tai abioottisesti) vesiympäristössä yli 70-prosenttisesti 28 vuorokaudessa.

Epäorgaanisille yhdisteille ja metalleille hajoavuudella sellaisena, kuin sitä sovelletaan orgaanisiin yhdisteisiin.ei ole juuri merkitystä.  Myös bioakkumulaatiota koskevia tietoja on käytettävä varovaisesti. Tämänkaltaisten aineiden luokituksessa käytetään ns. metallien luokitusstrategiaa, jossa huomioidaan biologisesti hyödynnettävän epäorgaanisen ionin sisäinen myrkyllisyys ja sen liukeneminen veteen. Tarkempia ohjeita on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston ohjeessa Guidance on the Application of the CLP Criteria.

Päivitetty 26.5.2017