Menettelyt

REACH-asetus on tuonut mukanaan uusia menettelyjä kemikaalien turvallisen käytön varmistamiseksi. Vastuu aineiden ominaisuuksien selvittämisestä ja raportoinnista rekisteröintiasiakirjojen ja käyttöturvallisuustiedotteiden muodossa on asetettu niiden valmistajille ja maahantuojille. Lupamenettely tähtää vaarallisten aineiden korvaamiseen vähemmän haitallisilla. Rajoitusten avulla suojellaan ihmisen terveyttä ja ympäristöä kemikaalien sellaisilta kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä, joita ei voida hyväksyä. Ainetietojen vaatimustenmukaisuutta ja riittävyyttä riskinhallinnan näkökulmasta tarkastellaan erilaisilla arviointimenettelyillä, joita hoitavat kemikaalivirasto ja kansalliset viranomaiset yhteistyössä rekisteröjien kanssa.

REACH-asetuksen mukaisia menettelyjä ovat:

  • (Myöhäinen) esirekisteröinti
  • Rekisteröinti
  • Tiedottaminen toimitusketjussa
  • Lupamenettely
  • Rajoitukset
  • Arviointi