Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC, Substances of Very High Concern) tunnistetut aineet listataan luvanvaraisten aineiden kandidaattilistaan. Kandidaattilistalle ja siten myös luvanvaraisiksi voivat päätyä aineet, jotka:    

  • täyttävät syöpää aiheuttavien aineiden vaaraluokan kategorian 1A tai 1B luokituskriteerit (C),
  • täyttävät sukusolujen perimää vaurioittavien aineiden vaaraluokan kategorian 1A tai 1B luokituskriteerit (M),
  • täyttävät lisääntymiselle vaarallisten aineiden vaaraluokan kategorian 1A tai 1B luokituskriteerit (R),
  • ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä (PBT-aineet),
  • ovat erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä (vPvB-aineet),
  • ovat esimerkiksi hormonitoimintaa häiritseviä ja joiden osalta on tieteellisiä todisteita todennäköisistä vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen tai ympäristöön, jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen kuin muiden edellä mainittujen aineiden vaikutukset ja jotka tunnistetaan tapauskohteisesti. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden lisäksi kandidaattilistalle on tunnistettu tällä perusteella hengitustieherkistäjiä.

CMR-aineiden luokituskriteerit on määritetty CLP-asetuksen liitteessä I. PBT- ja vPvB-aineiden kriteerit on määritetty REACH:n liitteessä XIII.

Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut verkkosivuillaan kandidaattilistan, jota päivitetään säännöllisin väliajoin.  

Velvollisuudet koskien kandidaattilistan aineita

Kandidaattilistalle tunnistetuista aineista seuraa tiettyjä velvoitteita Euroopan talousalueella toimiville yrityksille. Velvoitteet voivat koskea ainetta sellaisenaan, seoksessa tai esineessä.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet tulee toimittaa aina kandidaattilistan aineista sekä pyydettäessä seoksista, jotka sisältävät 0,1 painoprosenttia tai enemmän kandidaattilistalla olevaa ainetta. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava tällaisista seoksista, vaikka niitä ei luokiteltaisi vaarallisiksi.  

Kandidaattilistan aineet esineissä

Esineen toimittajan tulee tiedottaa asiakasta esineen sisältämästä kandidaattilistan aineesta, mikäli sitä on esineessä yli 0,1 painoprosenttia. Vastaavat tiedot on pyynnöstä toimitettava kuluttajille 45 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Esineen valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava kandidaattilistan aineesta tiedot Euroopan kemikaalivirastoon, jos tällaista ainetta on esineessä yli 0,1 painoprosenttia ja esineet sisältävät ainetta tonnin tai enemmän valmistajaa/maahantuojaa kohden. Ilmoitus sisältää maahantuojan/valmistajan sekä aineen tunnistetiedot, aineen luokituksen, lyhyen kuvauksen aineen käytöstä sekä aineen tonnimääräluokan (1-10, 10-100 jne.). Ilmoitus tulee tehdä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun aine on lisätty kandidaattilistalle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ihmisten ja ympäristön altistuminen aineelle sen käytön ja loppukäsittelyn aikana ei ole mahdollista. Esineessä olevaa ainetta ei myöskään tarvitse ilmoittaa, jos aine on jo aikaisemmin rekisteröity samaan käyttöön EU:ssa.