Lupamenettely

Lupamenettelyn (artikla 55) tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä. 

Lupahakemus toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle, mutta lupapäätöksen tekee Euroopan komissio. Lupaa aineen käytölle hakee aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä taikka eri toimijat yhdessä.

Lupa aineen käyttöön myönnetään, jos luvan hakija lupahakemuksessaan osoittaa, että aineen käytöstä aiheutuvat riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Lupa voidaan myöntää myös silloin, kun aineen käytön sosioekonomiset hyödyt ylittävät käytöstä aiheutuvat riskit, eikä sopivaa korvaavaa ainetta tai menetelmää ole saatavilla.

Myönnetylle luvalle annetaan tunnistenumero, joka on mainittava aineen tai sitä sisältävän valmisteen etiketissä. Myönnetty lupa koskee aina tiettyä käyttötarkoitusta. Luvalle voidaan asettaa ehtoja. Lisäksi luvan voimassaolon edellytyksiä tarkastellaan uudelleen luvassa määritellyn määräajan kuluttua.

Menettelyä sovelletaan aineisiin tonnimääristä riippumatta.

Luvanvaraiset aineet

Luvanvaraiset aineet ovat kandidaattilistalta (erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistetut aineet) Euroopan kemikaaliviraston suosituksen pohjalta komission päätöksellä REACH-asetuksen liitteeseen XIV lisättyjä aineita. Aineita lisätään liitteeseen XIV sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään. Aineiden käytön jatkamiselle määrätään siirtymäaika ja lopetuspäivä (sunset date), jonka jälkeen ainetta ei saa käyttää ilman myönnettyä lupaa.

Lupahakemus

Lupahakemus aineen käytön jatkamiseksi keskseytyksettä tulee jättää kemikaalivirastoon viimeiseen hakemispäivään mennessä. Viimeinen hakemispäivä on vähintään 18 kk ennen käytön lopettamiselle asetettua määräaikaa. Lupahakemusta varten hakijan täytyy laatia ja toimittaa seuraavat selvitykset:

  • Kemikaaliturvallisuusraportti
  • Vaihtoehtojen analyysi
  • Korvaussuunnitelma
  • Sosioekonominen analyysi
  • Perusteet aineiden ryhmittelylle
  • Perusteet tiettyjen riskien huomiotta jättämiselle
  • Hakemuksen keskeiset asiat taulukoituna
Päivitetty 22.5.2018