Rajoitukset

REACH-asetuksen mukaan aineen valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä voidaan rajoittaa, tai perustellusta syystä sen valmistus, markkinoille saattaminen ja/tai käyttö on mahdollista kieltää (artikla 67). Rajoitukseen voidaan päätyä kun aineesta aiheutuu ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaaraa, jota ei voida hyväksyä.

Rajoitusehdotuksen voi tehdä joko Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) Euroopan komission pyynnöstä tai EU:n jäsenmaa. Rajoitusmenettelyyn kuuluu julkinen kuuleminen, josta tiedotetaan ECHAn verkkosivuilla, ja rajoituksessa on otettava huomioon myös sen sosioekonomiset vaikutukset ja vaihtoehtojen saatavuus. Päätöksen ainetta tai aineryhmää koskevasta rajoituksesta tekee Euroopan komissio komiteamenettelyllä, johon liittyy myös EU:n parlamentin käsittely. Hyväksytty rajoitus lisätään REACH-asetuksen liitteeseen XVII, jossa kuvataan rajoitusehdot.

Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia käsittelee REACH-asetuksen osasto VIII.

Euroopan kemikaalivirastolla on oma rajoituksia koskeva verkkosivusto, josta voi hakea tietoa rajoitusmenettelystä ja jossa on luettelo kaikista voimassa olevista rajoituksista.

Päivitetty 22.11.2017