Rekisteröinti

Rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvaa ainetta (sellaisenaan, seoksessa tai esineessä) ei saa valmistaa eikä luovuttaa markkinoille Euroopan unionissa ilman rekisteröimistä - "ei tietoja, ei markkinoita" (artikla 5). Tarkoituksena on kerätä tietoja aineen ominaisuuksista ja varmistaa sen turvallinen käyttö. Ennen rekisteröintiä yrityksen kannattaa aina selvittää, kuuluuko aine REACH-asetuksen soveltamisalan piiriin ja mitä mahdollisia poikkeuksia aineelle on olemassa.

Kemiallisista aineista jokainen rekisteröidään erikseen. Rekisteröinnillä tarkoitetaan ainetta koskevien tietojen hankkimista, aineen käsittelyyn liittyvien riskien arviointia ja näiden tietojen toimittamista Euroopan kemikaalivirastolle.

Rekisteröintivaatimus on aineen valmistajilla tai maahantuojilla (tuonti EU-alueelle), jos valmistus- tai maahantuontimäärä on vähintään 1 tonni/vuosi valmistajaa tai maahantuojaa kohti. Rekisteröinnin valmistelee aineen valmistaja tai maahantuoja pääsääntöisesti yhteistyössä muiden saman aineen valmistajien tai maahantuojien kanssa. Jokainen valmistaja ja maahantuoja toimittaa kuitenkin oman rekisteröintinsä kemikaalivirastoon.

Vaiheittainen rekisteröinti

Vaiheittainen rekisteröinti on mahdollista ns. olemassa oleville aineille, sekä niille aineille, joita on valmistettu vähintään kerran 1.6.1992 - 1.6.2007 välisenä aikana, mutta ei ole tuolloin saatettu markkinoille. Vaiheittainen rekisteröinti on mahdollista myös ns. "ei-enää-polymeereille" (no-longer polymers) (artikla 3 (20)).

Vaiheittainen rekisteröinti tapahtuu porrastetusti kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteröitiin suurimman riskin ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheuttavat aineet. Tuolloin marraskuun 2010 loppuun mennessä rekisteröitiin ns. CMR-aineet (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet), vesiympäristölle erittäin vaaralliset aineet, joiden vuotuinen tonnimäärä on yli 100 tonnia ja aineet, joiden määrä vuodessa on yli 1000 tonnia. Seuraavassa vaiheessa rekisteröitiin aineet, joiden vuotuinen tonnimäärä on 100-1000 tonnia, toukokuun 2013 loppuun mennessä. Toukokuun 2018 loppuun mennessä rekisteröidään aineet, joiden vuotuinen tonnimäärä on 1-100.

Rekisteröinti ennen valmistuksen tai tuonnin aloittamista

Aineet, joita ei ole aiemmin saatettu EU:n markkinoille sekä vaiheittaisen rekisteröinnin kriteerit täyttävät, mutta esirekisteröimättömät aineet on rekisteröitävä ennen kuin niitä voidaan valmistaa, saattaa markkinoille tai käyttää. Aineet, joita ei voi rekisteröidä vaiheittain ovat pääasiassa uudet, REACHin voimaantulon jälkeen kehitetyt aineet sekä olemassa olevat aineet, joiden valmistus tai maahantuonti aloitetaan (myöhäisen) esirekisteröinnin määräaikojen jälkeen.

Rekisteröintiprosessi aloitetaan tekemällä ns. tiedustelu (inquiry) Euroopan kemikaalivirastolle, onko rekisteröintiä jo haettu samalle aineelle, jotta tietoa voidaan jakaa saman aineen rekisteröijien kesken. Jos kyseessä on esirekisteröity, vaiheittain rekisteröitävä aine, tiedustelua ei tarvita vaan rekisteröintiprosessin voi käynnistää suoraan.

Rekisteröintiasiakirjojen toimittaminen

Rekisteröintiasiakirjat toimitetaan sähköisesti IUCLID5 -muodossa Euroopan kemikaalivirastoon. Rekisteröintiasiakirjat sisältävät tekniset asiakirjat aineista, joiden määrä on vähintään 1 tonni vuodessa ja lisäksi kemikaaliturvallisuusraportin aineista, joiden määrä on vähintään 10 tonnia vuodessa.

Euroopan kemikaalivirasto julkaisee ei-luottamukselliset tiedot internetissä rekisteröityjen aineiden tietokannassa. Rekisteröijä voi halutessaan merkitä (flag) rekisteröintiaineistoon tietyt luottamukselliset liiketoimintatiedot (CBI, Confidential Business Information), jotka jätetään silloin julkaisematta.

Euroopan kemikaalivirasto voi tarkistaa saamiensa rekisteröintien vaatimustenmukaisuuden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja. Rekisteröijä voi aloittaa aineen valmistuksen tai maahantuonnin tai vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta jatkaa toimintaa, jos virasto ei kolmen viikon kuluessa rekisteröinnin toimittamisesta ilmoita muuta. Virasto antaa rekisteröidyille aineille rekisteröintinumeron. Rekisteröinti on maksullinen.


Päivitetty 18.5.2018