Kemikaaliturvallisuusarviointi ja -raportti

Kaikista aineista, joita valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo EU-alueelle vähintään 10 tonnia vuodessa, on laadittava kemikaaliturvallisuusarviointi (KTA). KTA:n tarkoituksena on osoittaa kuinka kemikaaleja voidaan käyttää turvallisesti.  

Kemikaaliturvallisuusarvioinnin perusteella laaditaan kemikaaliturvallisuusraportti (KTR), joka toimitetaan rekisteröinnin yhteydessä kemikaalivirastolle. Kemikaaliturvallisuusraportissa valmistaja tai maahantuoja ilmoittaa kaikista oman aineensa tunnistetuista käytöistä.

Jatkokäyttäjä tekee eräissä tapauksissa oman kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja laatii raportin.

Kemikaaliturvallisuusarvioinnin vaiheet:

  • Terveysvaaran arviointi
  • Fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista johtuvien terveysvaarojen arviointi
  • Ympäristövaaran arviointi
  • PBT ja vPvB ominaisuuksien arvionti

Jos aine luokitellaan vaaralliseksi tai on PBT/vPvB tarvitaan lisäksi:

  • Altistumisen arviointi kaikissa käyttökohteissa
  • Riskin luonnehdinta

REACH-asetuksen liite I sisältää aineiden arviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttien laatimista koskevat yleissäännökset. Liitteessä XII on yleissäännökset jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportista.