• Tekstikoko aaa

REACH 2018

Kaikki Euroopan talousalueella 1-100 tonnia vuosittain valmistetut tai sinne maahantuodut kemikaalit tulee rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon viimeistään 31.5.2018. Tämä on viimeinen REACH-asetuksen siirtymävaiheen rekisteröintimääräaika ns. olemassa oleville kemikaaleille. Yritysten on rekisteröitävä kemikaalit (aineet) määräaikaan mennessä toimiakseen laillisesti markkinoilla.

Rekisteröintivelvollinen on yritys, joka valmistaa ainetta EU/ETA-alueella yli tonnin vuodessa tai maahantuo ainetta EU/ETA-alueen ulkopuolelta yli tonnin vuodessa. Seoksen valmistaja, joka ainoastaan sekoittaa aineita keskenään (ei kemiallista reaktiota), ei ole rekisteröintivelvollinen. Seoksia ei rekisteröidä, vaan rekisteröinti koskee jokaista sen ainesosaa erikseen. Yritys ei siis ole rekisteröintivelvollinen, jos seoksen ainesosien määrä jää alle 1 tonniin vuodessa, vaikka koko seoksen yhteenlaskettu määrä ylittää tonnin.

Seoksen EU/ETA-maahantuoja on puolestaan rekisteröintivelvollinen, jos seoksen sisältämän yksittäisen aineen maahantuontimäärä on yli tonni vuodessa. Yritys, joka vie/tuo aineita tai seoksia EU/ETA-maasta toiseen, ei ole rekisteröintivelvollinen.

Huom! Lainsäädännössä saattaa olla yksittäisiä aineita koskevia poikkeuksia rekisteröinnistä, jotka kannattaa tarkistaa aina ensin!

EU/ETA-maat: EU-maat + Islanti, Lichtenstein ja Norja

 

Tammikuussa 2015, ECHA julkaisi REACH 2018 tiekartan, jossa rekisteröinti jaetaan kuuteen vaiheeseen. Rekisteröinnin jälkeen tulee huolehtia siitä, että rekisteröinti on ajan tasalla ja sitä päivitetään tarvittaessa. 

1 Tunne kemikaalivalikoimasi - Ota selvää velvollisuuksistasi
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään velvollisuudet ja aloitetaan rekisteröintivalmistelut. Yritysten tulee määrittää valmistamiensa ja maahantuomiensa aineiden määrät tarkistaakseen, tuleeko nämä aineet rekisteröidä vuoden 2018 määräaikaan mennessä. Aineiden oikea tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on ratkaisevan tärkeää. Yritysten on hyvä tehdä suunnitelma aikatauluineen onnistuakseen rekisteröinnissä määräaikaan mennessä.

Tiedote: Valmistaudu kemikaalien viimeiseen rekisteröinnin määräaikaan
Vaihe 1 ECHAn sivuilla
Video

2 Etsi muut rekisteröijät
Toisessa vaiheessa kohti onnistunutta rekisteröintiä on kyse muiden rekisteröijien löytämisestä ja valmistautumisesta työskentelemään yhdessä. Samaa ainetta valmistavien tai maahantuovien yritysten on tehtävä yhteistyötä rekisteröintivalmisteluissa. Siksi yritysten, jotka valmistautuvat vuoden 2018 rekisteröintimääräaikaan, on löydettävä muut rekisteröijät ja varmistettava aineen samuus riittävän ajoissa.

Tiedote: Etsi yhteisrekisteröinnin muut rekisteröijät
Vaihe 2 ECHAn sivuilla
Video

3 Organisoi toiminta muiden rekisteröijien kanssa
Yritysten, jotka rekisteröivät saman aineen, tulee työskennellä yhdessä ainetietojen jakamiseksi. Näin toimimalla yritykset voivat pienentää rekisteröintikustannuksia ja välttää tarpeettomia eläinkokeita, erityisesti selkärankaisilla. Tärkeä askel kohti onnistunutta REACH-rekisteröintiä on järjestäytyminen muiden rekisteröijien kanssa. Yhteistyön aloittaminen on REACH 2018-etenemissuunnitelman kolmas vaihe.

Tiedote: Tee yhteistyötä tiedon ja sen kustannusten jakamiseksi
Vaihe 3 ECHAn sivuilla
Lista aineiden päärekisteröijistä ECHAn sivuilla [PDF], [XLSX]
Video

4 Arvioi vaarat ja riskit
Rekisteröijien tulee kerätä tietoa aineen käytöistä, vaaroista ja riskeistä, jotta voidaan osoittaa, millainen aineen käyttö on turvallista. Olemassa olevan tiedon kattavuus ja laatu arvioidaan ja päätetään tavasta hankkia mahdolliset puuttuvat tiedot. Tässä vaiheessa sovitaan aineen luokituksesta ja merkinnöistä ja tarvittaessa suoritetaan kemikaaliturvallisuusarviointi.

Tiedote: Arvioi aineesi osoittaaksesi sen turvallinen käyttö
Vaihe 4 ECHAn sivuilla
Video

5 Valmistele rekisteröintiasiakirjat
Rekisteröijillä tulee olla kaikki oleelliset tiedot saatavilla, jotta he voivat laatia rekisteröintiaineistonsa. Päärekisteröijän IUCLID-rekisteröintiaineisto sisältää tiedot, jotka rekisteröijien on toimitettava yhteisesti, kuten aineen luokitus ja merkinnät sekä (yksityiskohtaiset) tutkimustiivistelmät tarvittaessa. Jäsenrekisteröijän IUCLID-aineisto sisältää tietoja yrityksestä ja aineesta. Aineistoon ei tarvitse sisällyttää niitä tietoja, jotka päärekisteröijä on jo toimittanut. Rekisteröintiaineiston laadintaan käytettävä IUCLID-ohjelma on saatavissa ilmaiseksi ECHAn verkkosivuilta. Aineiston laadinnassa kannattaa myös hyödyntää IUCLIDin lisäosia.

Jäsenrekisteröijä voi luoda rekisteröintiaineistonsa suoraan REACH-IT –järjestelmään asentamatta IUCLID-ohjelmaa, jos jäsenrekisteröijä hyväksyy päärekisteröijän tämän puolesta toimittamat tiedot.

Tiedote: Valmistele rekisteröintiasiakirjasi tietoteknisessä muodossa
Vaihe 5 ECHAn sivuilla
Video

6 Toimita rekisteröintiasiakirjat
IUCLID-ohjelmalla laadittu rekisteröintiaineisto toimitetaan ECHAan REACH-IT-järjestelmän kautta. Päärekisteröijän tulee luoda yhteistoimitus REACH-IT:ssa ja toimittaa tämän nimi ja saatu tunnus jäsenrekisteröijille. Kun päärekisteröijä on toimittanut pääaineiston ja se täyttää perusedellytykset, voivat jäsenrekisteröijät toimittaa oman aineistonsa. Jäsenrekisteröijä vahvistaa REACH-IT:ssa osallistumisensa yhteiseen rekisteröintiin ja toimittaa oman aineistonsa. Aineiston tulee olla toimitettu perusedellytykset läpäistynä toukokuun 2018 loppuun mennessä. Rekisteröijä saa rekisteröintinumeron, kun ECHA on hyväksynyt rekisteröinnin ja REACH-IT:n kautta toimitettu rekisteröintimaksu on maksettu.

Tiedote: Rekisteröintiaineiston toimittaminen
Vaihe 6 ECHAn sivuilla
Video

7 Pidä rekisteröintisi ajan tasalla
Yritysten tulee aina päivittää rekisteröintinsä, kun tulee saataville uusia tietoja. Yritystä voidaan myös kehottaa päivittämään aineistonsa.

Vaihe 7 ECHAn sivuilla

 

Päivitetty 11.5.2018