REACHin mukaisen rekisteröinnin tietovaatimukset

Rekisteröinnin yhteydessä vaadittavien tietojen määrä ja laajuus riippuvat ensisijaisesti aineen valmistus- tai maahantuontimäärästä. REACH-asetuksen liitteissä I, III ja VI - XI on tarkoin määritelty, mitä tietoja aineesta tulee toimittaa. REACHin menettelyjen poikkeuksia koskevalla sivulla on esitetty poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta. Vaiheittain rekisteröitävät aineet rekisteröidään 11 vuoden aikana asetuksen voimaantulosta. Vaarallisimmat aineet ja suurina määrinä tuotettavat aineet rekisteröidään ensin.

Kaikkien rekisteröitävien aineiden mukana toimitetaan tekninen asiakirja-aineisto (artikla 10):

 • Valmistajan / maahantuojan ja aineen tunnistetiedot
 • Tiedot aineen valmistuksesta ja käyttötavoista
 • Luokitus ja merkinnät
 • Ohjeet turvallisesta käytöstä
 • Tutkimustiivistelmät
 • Testausehdotukset (≥ 100 t aineet)
 • Ilmoitus ulkopuolisten arvioimista tiedoista
 • Altistumistiedot 1-10 t aineille

Lisäksi aineista, joita valmistetaan EU:ssa tai maahantuodaan EU-alueelle vähintään 10 tonnia vuodessa, on tehtävä kemikaaliturvallisuusarviointi ja toimitettava kemikaaliturvallisuusraportti (artikla 14), joka sisältää seuraavat osat:

 • Terveysvaarojen arviointi
 • Fysikaalis-kemiallinen vaaran arviointi 
 • Ympäristövaarojen arviointi
 • PBT- ja vPvB-ominaisuuksien arviointi

Jos aine luokitellaan vaaralliseksi tai arvioidaan PBT/vPvB -aineeksi (Persistent, Bioaccumulative, Toxic/very Persistent, very Bioaccumulative), kemikaaliturvallisuusraporttiin kuuluu lisäksi:

 • Altistumisen arviointi kaikissa käyttökohteissa (altistumisskenaariot)
 • Riskin luonnehdinta

Vakiotietovaatimukset aineiden ominaisuuksista käyvät ilmi asetuksen liitteistä VII - X ja liite XI sisältää yleisiä sääntöjä, joilla voidaan poiketa näistä vakiotietovaatimuksista.

Rekisteröintiaineistoon voi myös haluttaessa liputtaa tietyt luottamukselliset liiketoimintatiedot, jotka jätetään silloin julkaisematta rekisteröityjen aineiden tietokannassa (CBI, Confidential Business Information).

Päivitetty 17.5.2016