• Textstorlek aaa

CLP-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, den s.k. CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), godkändes i EU i december 2008. CLP-förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009, och efter övergångsperioderna ersätter förordningen EU:s gällande lagstiftning i frågan. Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning 31.12.2008.

Förordningen har ändrats med kommissionens förordningar (EG) nr 790/2009 (1 tekniska anpassningen), (EU) nr 286/2011 (2 tekniska anpassningen), (EU) nr 618/2012 (3 tekniska anpassningen), (EU) nr 487/2013 (4 tekniska anpassningen) och (EU) nr 944/2013 (5 tekniska anpassningen). I den första tekniska anpassningen gavs en rättelseförordning (EU) nr 758/2013 som gäller oriktiga uppgifter i bilaga VI. Bestämmelser om avgifter som erläggs till Europeiska kemikaliemyndigheten med stöd av CLP-förordningar ges i kommissionens förordning (EU) Nr 440/2010 (den s.k. avgiftsförordningen)

Hämta förordningstexten, ändringar och konsoliderade versioner i EUR-Lex

Förordning (EG) nr 1272/2008
Förordning (EU) nr 440/2010