• Textstorlek aaa

Märkningar

När ämnen och blandningar klassificeras som farliga, informerar kemikaliens leverantörer användarna om farorna med standardiserade märkningar. I märkningarna för ett ämne eller en blandning som har klassificerats som farligt ska finnas de uppgifter som CLP-förordningen kräver. Sådana uppgifter är bland annat handelsnamnet och namnen på de ämnen som orsakat klassificeringen av produkten, nödvändiga varningsmärken, signalord, faro- och skyddsangivelser, kemikalieleverantörens kontaktuppgifter samt mängduppgifterna på förpackningar som är avsedda för allmän konsumtion. Faropiktogrammen ska uppfylla kraven i bilagorna I och V till förordningen. Faropiktogram av tryckkvalitet finns på FN:s webbplats.

Varningsmärkningarna i enlighet med CLP-förordningen avviker från de tidigare, och därför ska varningsetiketterna på förpackningarna förnyas inom ramen för de fastställda övergångsperioderna. De nya faropiktogrammen presenteras nedan. Helt nya faropiktogram är den sönderfallande människan, som varnar för allvarliga hälsoeffekter, utropstecknet, som delvis motsvarar det gamla Andreaskorset, samt märket för gaser under tryck. Standardangivelserna (R- och S-fraserna), som informerar om fara och säkerhetsåtgärder ersätts med nya faroangivelser (H-angivelser) och skyddsangivelser (P-angivelser). Helt nytt är användningen av signalorden ”Fara” och ”Varning” För ämnen med kända klassificeringar finns tabeller från vilka man kan direkt plocka de märkningar som hör till klassificeringen i fråga. Tabellerna finns i bilaga 1 till CLP-förordningen. I tabellerna väljer man faropiktogrammet, signalordet, alla H-angivelser samt högst 6 P-angivelser. I CLP-förordningen beskrivs prioritetsordningen för faropiktogram, faroangivelser och skyddsangivelser, och de ska användas i enlighet med denna prioritetsordning.

De nya faropiktogrammen

Faropiktogram i enlighet med CLP-förordningen ska ha ska ha svart symbol på vit bakgrund med en röd ram som ska vara tillräckligt bred så att faropiktogrammet syns tydligt. Bestämmelser om faropiktogrammets form, färg och storlek ges i avsnitt 1.2.1 i bilaga 1 till CLP-förordningen. Alla faropiktogram som PNG-bilder och TIF-filer. På FN:s webbplats finns faropiktogrammen dessutom som GIF- och EPS-filer.

   

 GHS01, tif

 GHS02, tif  GHS03, tif
 
 GHS04, tif  GHS05, tif  GHS06, tif
 
 GHS07, tif  GHS08, tif  GHS09, tif