• Textstorlek aaa

Nedströmsanvändarens uppgifter och skyldigheter

En nedströmsanvändare är en fysisk eller juridisk person som befinner sig i EU-området och som använder ett ämne antingen som sådant eller i en blandning i sin egen industriella eller yrkesmässiga verksamhet. Tillverkare eller importörer av ett ämne är inte nedströmsanvändare. Nedströmsanvändare kan också vara en återimportör av ett ämne som exporterats från EU under vissa villkor samt importör när en tillverkare utanför EU utsett en enda representant som sörjer för importörens skyldigheter i EU-området.

Kemikaliesäkerhetsrapport

En nedströmsanvändare har rätt att anmäla användningen av ämnet till leverantören, så att leverantören kan uppta den anmälda användningen i sin kemikaliesäkerhetsbedömning som identifierad användning eller vidarebefordra informationen uppåt i distributionskedjan. I detta sammanhang ska nedströmsanvändaren ge tillräckligt med information för upprättande av ett exponeringsscenario till leverantören.

Om nedströmsanvändare inte lämnar in uppgifter om sin egen användning till leverantören eller om denna användning av någon annan anledning inte blir s.k. identifierad användning, ska nedströmsanvändaren själv upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport om användningen i fråga, i vilken användaren själv definierar de trygga användningsförhållandena och säkerhetsåtgärderna för användningen. En kemikaliesäkerhetsrapport upprättas, om man för ämnet eller blandningen kräver ett säkerhetsdatablad och om ämnets leverantör skulle ha förutsätts upprätta
en kemikaliesäkerhetsrapport.

Kemikaliesäkerhetsrapporten behandlas i artikel 14 i REACH-förordningen.

Kommunikation i distributionskedjan - säkerhetsdatablad

Nedströmsanvändaren ska förmedla information om farliga ämnen och blandningar nedåt i distributionskedjan med hjälp av ett säkerhetsdatablad. Nedströmsanvändaren ska själv upprätta ett säkerhetsdatablad om en blandning som aktören tillverkar och lämna säkerhetsdatabladet till sina egna kunder.

Nedströmsanvändaren ska i sin verksamhet iaktta de användningsförhållanden och säkerhetsåtgärder som tryggar säker användning som presenteras i det säkerhetsdatablad som användaren fått av leverantören samt i det exponeringsscenario som eventuellt medföljer säkerhetsdatabladet. Nedströmsanvändaren är skyldig att till leverantören lämna ny information som användaren observerat i sin verksamhet om farliga egenskaper hos ett ämne och sina observationer om brister i uppgifterna om säkerhetsåtgärderna i säkerhetsdatabladet.

Anmälningsskyldigheter

Nedströmsanvändaren ska lämna en anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten:

  • om användaren ska upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport om användning av ett ämne under andra omständigheter än i de exponeringsscenarier som leverantören beskrivit
  • om nedströmsanvändaren behöver inte utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport i fall nedströmsanvändaren använder ämnet eller blandningen i mindre mängder än totalt 1 ton per år eller använder ämnet för produkt- och processorienterad forskning och utveckling
  • om den klassificering som användaren gett ett ämne avviker från den klassificering som leverantören definierat
  • inom tre månader från den första leveransen av ett ämne som omfattas av tillståndsförfarandet, då ämnet används i enlighet med villkoren för ett tillstånd för användningen i fråga som beviljats en tidigare leverantör

Tillstånd

En nedströmsanvändare ska ha tillstånd för användning av ett ämne som kräver tillstånd. Tillståndet för användningen i fråga kan ha beviljats en tidigare aktör i samma distributionskedja. Då är villkoret att användaren använder ämnet i enlighet med villkoren för det beviljade tillståndet och anmälar detta till kemikaliemyndigheten. Alternativt kan nedströmsanvändaren själv ansöka om tillstånd för sin egen användning eller för sina kunders användning.

Begränsningar

Nedströmsanvändare och deras kunder ska iaktta de begränsningar som räknas upp i bilaga XVII i REACH-förordningen.