• Textstorlek aaa

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ämnen som identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC, Substances of Very High Concern) upptas på kandidatlistan för ämnen som kräver tillstånd. På kandidatlistan kan upptas ämnen – som därigenom också kan bli tillståndspliktiga – som: 

  • uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B (C)
  • uppfyller kriterierna för att klassificeras som mutagena i kategori 1A eller 1B (M),
  • uppfyller kriterierna för att klassificeras som reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B (R),
  • är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen),
  • är mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB-ämnen),
  • är exempelvis hormonstörande ämnen eller ämnen för vilka det finns vetenskapliga belägg
  • för sannolika allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.

Kriterierna för klassificering av CMR-ämnen definieras i bilaga I till CLP-förordningen. Kriterierna för PBT- och vPvB-ämnen definieras i bilaga XIII till REACH.

Kandidatlistan är utlagd på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats och den uppdateras med regelbundna intervaller. 

Skyldigheter beträffande ämnen på kandidatlistan

Ämnen som identifierats och upptagits på kandidatlistan medför särskilda skyldigheter för företag som är verksamma inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skyldigheterna kan gälla ämnet som sådant, i en blandning eller i en vara.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad ska alltid tillhandahållas för ämnen som finns på kandidatlistan samt på begäran för blandningar som innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ett ämne som finns på kandidatlistan. Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för sådana blandningar även om de inte klassificeras som farliga. 

Ämnen på kandidatlistan i varor

En leverantör av en vara ska informera kunden om ett ämne som upptagits på kandidatlistan i varan, om dess koncentration i varan är över 0,1 viktprocent. Motsvarande uppgifter ska tillhandahållas konsumenter inom 45 dagar efter det att begäran mottagits.

En producent eller importör av en vara ska anmäla uppgifterna om ett ämne på kandidatlistan om mängden av ämnet i varan är över 0,1 viktprocent och varorna innehåller ämnet till en mängd som är en ton eller mer per producent/importör. Anmälan innehåller uppgifter om importörens/tillverkarens identitet, ämnets klassificering, en kort beskrivning av ämnet samt ämnets tonmängdklass (1–10, 10–100 osv.). Anmälan ska göras inom 6 månader från att ämnet införts på kandidatlistan. Anmälan behöver inte göras om det inte är möjligt att människorna eller miljön exponeras för ämnet under dess användning eller slutbehandling. Ett ämne i en vara behöver inte heller anmälas om ämnet tidigare har registrerats för samma användning i EU.